Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ich przetwarzaniem. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Będą to zatem takie dane jak np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail. Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innym ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – czyli decyduje o tym jak Twoje dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami.

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest:
City Life Apartments Kordian Lach, z siedzibą w Krakowie 31-519, przy Ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 19/1
przedsiębiorca posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
NIP 9451315868
REGON 350865520.
Adres mail: biuro@citylifekrakow.pl
Numer telefonu: 796 602 198
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania usługi przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b rodo), a także rozliczeń podatkowych z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c rodo). Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f rodo).
Ponadto dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji procesu rezerwacji, podpisania lub rozwiązania umowy, przekazania informacji niezbędnych do realizacji usługi. Dane nie będą nikomu udostępnianie, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania usługi, której stroną jest Administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom informatycznym, bieżącej obsługi księgowej. Dostęp do danych mogą mieć także pracownicy i współpracownicy administratora działającego na jego polecenie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: www.giodo.gov.pl). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. W przypadku wyrażenia wskazanych powyżej zgód marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania którejkolwiek z nich. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. W przypadku innych celów niż ww. marketingowe, dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze świadczoną usługą lub przedawnieniem roszczeń publicznoprawnych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale co bardzo istotne – niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rodo, czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku ze zgłoszeniem wycofania zgody, sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją praw) możesz skontaktować się pod adresem:
biuro@citylifekrakow.pl